IMAM ‘ASIM I NJEGOV RAVIJA HAFS

Kiraeti ili verzije ucenja Kur'ana

Od sedam mutevatir (potpuno vjerodostojnih) verzija ucenja Kur’ana u svijetu se prakticno primjenjuju samo cetiri verzije. Vecina muslimana u svijetu, medu kojima smo i mi iz Bosne i Hercegovine, uce Kur’an prema verziji imama ‘Asima i predaji njegovog ucenika i ravije (prenosioca) Hafsa. U jednom dijelu Sjeverne Afrike, muslimani slijede kiraet (verziju) imama Nafia El-Medenija i rivajet njegovih ucenika Kaluna i Verša. U pojedinim djelovima Sudana i Jemena, Kur’an se uci po Ebu ‘Amrovoj verziji koju prenosi Ed-Duri.

U kiraetu Kur’ana naš imam je Ebu Bekr ‘Asim b. Ebi En-Negud El-Esedi. U izvorima se ne navodi mjesto i godina njegovog rodenja. Zna se da je živio u Kufi, a preselio na ahiret 127.g. po Hidžri. ‘Asim pripada generaciji tabi’ina. Naš imam je svojevremeno u široj regiji bio jedan od najboljih poznavalaca arapskog jezika, tedžvida i drugih islamskih znanosti, a osim toga, imao je i lijep glas. Slovio je kao najbolji karija svog vremena. Ebu Ishak E-Sebi’i je za njega rekao: “Nisam cuo nikoga da tako dobro uci Kur’an, kao ‘Asim.”  

ZNANOST TEDŽVIDA

Argumenti o nastansku tedžvidske znanosti

Znanstvena disciplina koja precizira, definira, razraduje i objašnjava principe pravilnog ucenja Kur’ana i metodologiju njegove prakticne primjene zove se ‘ilmu-t-tedžvid, ili fennu-t-tedžvid, ili ahkamu-t-tedžvid ili tedžvidu-l-kur’an, što znaci: znanost o pravilima i zakonitostima preciznog ucenja Kur’ana. Osoba koja dobro poznaje ova pravilai nacin njihove prakticne realizacije, a uz to je još i medu strucnjacima za ovu oblast poznata i priznata, zove se karija (ucac).
Rijec tedžvid, izmedu ostalog, znaci: dotjerivanje, uljepšavanje, ukrašavanje i perfektuiranje. Izvedena je od glagola dževvede-judževvidu (dotjerao je, uljepšao je, ukrasio je, poboljšao je). Od istog glagola izvodi se i imenica dževdetun (kvalitet, izvrsnost, perfekcija).
S aspekta ucenja Kur’ana, rijec tedžvid ukazuje na obavezu pravilnog izgovaranja glasova, nacin na koji se to primjenjuje i cilj koji se time želi postici. Osoba koja izucava tedžvid i druge poucava ovoj znanosti zove se mudževvid (strucnjak za tedžvid), a onaj ko pocetnike prakticno uvježbava, zove se mukri’ (mentor za ucenje Kur’ana).  

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.