IMAM ‘ASIM I NJEGOV RAVIJA HAFS

Kiraeti ili verzije ucenja Kur'ana

Od sedam mutevatir (potpuno vjerodostojnih) verzija ucenja Kur’ana u svijetu se prakticno primjenjuju samo cetiri verzije. Vecina muslimana u svijetu, medu kojima smo i mi iz Bosne i Hercegovine, uce Kur’an prema verziji imama ‘Asima i predaji njegovog ucenika i ravije (prenosioca) Hafsa. U jednom dijelu Sjeverne Afrike, muslimani slijede kiraet (verziju) imama Nafia El-Medenija i rivajet njegovih ucenika Kaluna i Verša. U pojedinim djelovima Sudana i Jemena, Kur’an se uci po Ebu ‘Amrovoj verziji koju prenosi Ed-Duri.

U kiraetu Kur’ana naš imam je Ebu Bekr ‘Asim b. Ebi En-Negud El-Esedi. U izvorima se ne navodi mjesto i godina njegovog rodenja. Zna se da je živio u Kufi, a preselio na ahiret 127.g. po Hidžri. ‘Asim pripada generaciji tabi’ina. Naš imam je svojevremeno u široj regiji bio jedan od najboljih poznavalaca arapskog jezika, tedžvida i drugih islamskih znanosti, a osim toga, imao je i lijep glas. Slovio je kao najbolji karija svog vremena. Ebu Ishak E-Sebi’i je za njega rekao: “Nisam cuo nikoga da tako dobro uci Kur’an, kao ‘Asim.”
Ucitelj našeg imama je bio Zurr b. Hubejš, a njegova verzija ucenja se vezuje za Abdullah ibn Mes’uda koji je ucio pred Allahovim poslanikom. ‘Asim je bio ucenik i Ebu ‘Abdu-r-Rahmana ‘Abdullah b. Habiba E-Sulejmanija, koji je bio ucitelj Poslanikovih unuka Hasana i Husejna. ‘Abdu-r-Rahmanova verzija ucenja vezuje se za H. Aliju, r.a. a on je naucio uciti Kur’an od Muhammeda a.s.

Imam ‘Asim je imao mnogo ucenika i prenosilaca svog kiraeta (verzije) a najpoznatiji su: Šu’be i naš ravija (prenosilac) Hafs. Medu najpoznatijim ucenicima i najpouzdanijim ravijama imama ‘Asima bio je i Ebu ‘Umer b. Sulejman b. Mugire El-Bezzaz. Roden 90.g. po Hidžri u Kufi, a preselio je na Ahiret 180.g. po Hidžri. Za raviju našeg kiraeta Jahja b. Mu’in je rekao: “Najvjerodostojnije predaje  o verziji ucenja imama ‘Asima prenosi Hafs b. Sulejman.”

Hafs je cijeli život ucio i proucavao Kur’an i kao jedan od najboljih karija u tom vremenu, putovao je u Bagdad i Mekku, a imao je mnogo ucenika i u rodnoj Kufi. Širenjem islama, sistematizacijom usmenih predaja i pojavom pisanih djela iz ove oblasti, naredne generacije su svjesno i odgovorno preuzele obavezu da uce i izucavaju Kur’an. Prema tome povijesna predaja našeg kiraeta koji se vezuje za imama ‘Asima izgleda ovako:

Hafs -> ‘Asim -> ‘Abdu-r-Rahman b. Habib Es-Sulemi, Zurr b. Hubejš El-Esedi -> ‘Osman b. Affan, Alija b. Ebi Talib, ‘Abdullah b. Mes’ud, Ubejj b. Ka’b, Zejd b. Sabit -> Muhammed a.s. kome je melek Džibril dostavio Kur’an od Allaha dž.š.

Muslimani u svijetu osim jednog malog broja na podrucju Afrike i Jemena, primjenjuju kiraet koji se vezuje za imama ‘Asima, a ovu verziju ucenja prenio je na sljedecu generaciju njegov ucenik i ravija Hafs b. Sulejman. S obzirom na ovu cinjenicu, najviše djela iz ove oblasti, napisano je prema ovoj verziji koju i mi slijedimo u toku ucenja Kur’ana.

Dr. Fadil Fazlic

Comments are closed.

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.