Lekcija 5

TENVIN I TEŠDID

Kratki vokali E, I, U tj. Fetha, Kesra i Damma mogu biti udvostruceni te se to udvostrucenje vokala naziva TENVIN. Tenvin se pojavljuje samo na kraju rijeci, odnosno na neodredenim imenicama. Udvostruceni vokal se piše na nacin da se doda još jedan isti znak pored postojeceg a izgovara se tako što tom vokalu koji je dvostruk dodamo “N” u izgovoru. Pa je tako tenvin Fethe (E) – En, tenvin Kesre (I) – In, a tenvin Damme (U) – Un.
Kao što kratki vokali mogu biti udvostruceni isto tako i slova tj. harfovi mogu takoder biti udvostruceni stim da se ne pišu dvostruko nego se iznad harfa koji je udvostrucen nalazi mali znak u obliku engleskog slova (w). Taj znak se naziva TEŠDID i kada se nalazi iznad nekog harfa taj harf u izgovoru treba udvostruciti odnosno pojacati (pritisnuti) ili malo se zadržati na njemu prilikom izgovora.

Comments are closed.

Bottom logo

© 2010 Sufara.ba. All rights reserved.